Θρασύβουλος Μαχαίρας

Ματιές στη Φύση...

Νομίζω ότι επιβάλλεται να ξαναδούμε κάποια θέμα­τα Φυσικής όχι μόνο με πιο αυστηρή ματιά, αλλά και με διά­θε­ση διαφορετικής σύγχρονης αποτύπωσης. Ο λόγος γι’ αυ­τή τη στάση μας είναι ότι αρκετά θέματα είτε ενδημούν στη δι­δα­σκαλία της Φυσικής ως εξαρχής παρανοήσεις (λά­θη, πα­ρα­λείψεις, κακές παρουσιάσεις, ασάφειες κ.λ.π.) και ανα­πα­ράγονται τροφοδοτώντας γενιές ανθρώπων, είτε πα­ρου­σιά­ζονται με ξεπερασμένο πια τρόπο από πανεπιστη­μια­κά βι­βλία ακόμη και παγκόσμιας εμβέλειας.

 

Οι παρανοήσεις για τις οποίες ο λόγος παραπάνω, δεν είναι απλά λαθάκια που βρίσκονται, έτσι κι αλλιώς, σε κάθε βι­βλίο Φυσικής. Είναι διαστρεβλώσεις εννοιών Φυσικής και Μα­θηματικών, επικίνδυνες ασάφειες και λάθη σχέ­σεων, δια­γραμμάτων και πειραματικών διατάξεων, που όχι μό­νο εντο­πίζονται σε αρκετά βιβλία Φυσικής διαφόρων επιπέ­δων εκπαί­δευσης, αλλά συνήθως πολλαπλασιάζονται και με­γε­θύ­νονται σε τέτοιο βαθμό κατά τη διαδρομή τους μέσα από αυτά τα βιβλία και τη διδασκαλία τους, ώστε να δη­μι­ουρ­γούνται δυσοίωνες προοπτικές.

 

Όσο για τις ξεπερασμένες έννοιες και ερμηνείες φαι­νο­μέ­νων που αναφέρθηκαν παραπάνω, εντοπίζονται σε ξε­πε­ρα­σμέ­νες θεωρίες που χρησιμοποιούνται ως ερμηνευ­τι­κά εργαλεία Κόσμου ακόμη και σήμερα, παρόλο που οι σύγ­χρονες ανακαλύψεις της Φυσικής απαιτούν την εγκα­τάλειψή τους.

Οι ξεπερασμένες λοιπόν αυτές ερμηνείες, όσο συντηρού­νται και αναπαράγονται με τις ευλογίες πανεπιστημιακών, θα κρα­τούν τη διδασκαλία της Φυσικής παγιδευμένη και τα δι­και­ώματα της νέας γενιάς Ανθρώπων μακριά από τη λάρ­νακα του Πολιτισμού που δικαιούνται.

 

Αν λοιπόν δεν ξαναδούμε ακόμη και τα πιο μικρά «πραγ­μα­τά­κια» της Φυσικής, η διδακτική δυναμική των καινού­ριων εκπαι­δευτικών θα καταναλώνεται σε παρωχημένες και πολ­λές φορές συλλογιστικά απαράδεκτες παρουσιάσεις...

 ...................

...................................................

 

 

Το σχολικό βιβλίο, θέματα του οποίου θίγονται στις αναρ­τήσεις μου, είναι το βιβλίο:

 

«Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου»

 

ΑΛΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΗΤΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΑΠΤΗ

έκδοση 2008

 

και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Η σειρά «Θέματα Φυσικής-παρανοήσεις και προτάσεις υπέρβασής τους» περιλαμβάνει προς το παρόν δύο βιβλία τα οποία καλύπτουν μέρος της ύλης της Φυσικής που διδάσκεται και εξετάζεται στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Ο πρώτος τόμος αφορά στις «Ταλαντώσεις» και ο δεύτερος αφορά στα «Κύματα»

Και οι δύο υπήρξαν αποτέλεσμα μιας μακράς και σκληρής προσπάθειας πολ­λών ετών. Από τη συγκεκριμένη, ωστόσο, συγγραφική προσπάθεια ουδέποτε εισέ­πρα­ξα την οποιαδήποτε αμοιβή.

Αν με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα βιβλία μου, θερ­μή πα­ράκλησή μου θα ήταν να καταθέσετε για το κάθε βιβλίο όποιο ποσό εσείς κρί­νε­τε ότι αξίζει η αξιοποίησή του εκ μέρους σας στον Εθελοντικό Οργανισμό για παιδιά: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στους ακόλουθους λογαριασμούς:

 

ALPHA BANK: 144-00-2001-000011

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 116/296076-12

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5233-003309-251

 

Είναι αυτονόητο ότι από στη συγκεκριμένη κατάθεσή σας δε περιέρχεται ούτε ένα ελά­χιστο ποσό σε  μένα. Τα χρήματά σας αξιοποιούνται εξ’ ολοκλήρου από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Για να κατεβάσετε ένα βι­βλίο αρκεί να κάνετε click στην αντίστοιχη εικόνα.

Κάνοντας κλικ στην πα­ρα­πά­νω εικό­να μπο­ρεί­τε να κα­τε­βά­σε­τε το cd του Σταύρου Λέτη (αρχείο zip) που συ­νο­δεύει το βι­βλίο "Ταλαντώσεις" του Θρα­σύ­βου­λου Μα­χαί­ρα. Οδη­γός για τη δι­α­χεί­ρι­ση του cd εδώ.

Κάνοντας κλικ στην πα­ρα­πά­νω εικό­να μπορείτε να δείτε συλ­λογή προσομοιώσεων του Σταύρου Λέτη που υπο­στη­ρί­ζουν το βιβλίο "Κύματα" του Θρασύβουλου Μα­χαί­ρα.

Οι ομιλίες κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Κύματα»

Κάνοντας κλικ στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε συλλογή προσομοιώσεων του Σταύρου Λέτη που υποστηρίζουν το βιβλίο "Ταλαντώσεις" του Θρασύβου­λου Μαχαίρα.

Κάνοντας  κλικ στη φωτογραφία μπορείτε να πάτε στο κείμενο στο οποίο υπάρχουν οι σύνδεσμοι των εισηγήσεων των ομιλητών κατά την παρουσίαση του βιβλίου "Κύματα".

Χτύποι Καρδιάς

Οι «Χτύποι Καρδιάς» είναι σκόρπιες ματιές γύρω και μέσα μου, οι οποίες στο λεύκωμα που δίνω δίπλα αποδίδονται με εικόνες, φωτογραφίες και λέξεις.

 

Ο κάθε «χτύπος καρδιάς» έχει αναρτηθεί μεμονωμένα σε χώρους του διαδικτύου. Μερικούς από τους «χτύπους», τους ξαναδούλεψα και τους δίνω συγκεντρωμένους με καινούρια μορφή ως πρώτο τόμο του λευκώματος.

 

Στην ειδική θέση η οποία υπάρχει στις επιλογές στο τέλος της σελίδας θα συγκεντρώνονται οι καινούριοι χτύποι που θα αποτελέσουν τον επόμενο τόμο.

 

.......

 

Όπως και τα άλλα βιβλία μου και γενικότερα όπως όλες οι δουλειές μου, έτσι και το λεύκωμα αυτό δεν πωλείται.

 

Μπορεί ο καθένας να το «κατεβάσει» ελεύθερα και να το χρησιμοποιήσει όπως θέλει, αρκεί να αναφέρει το όνομά μου.

Με αριστερό κλικ στην παραπάνω φωτογραφία κάνετε λήψη του αρχείου «htipikardias.zip», το αποσυμπιέζετε και ανοίγετε (με διπλό αριστερό κλικ) το αρχείο «htipi_kardias.html».

© 2015    Θρασύβουλος Μαχαίρας

Επικοινωνία (email):

thras.maheras@gmail.com