Θρασύβουλος Μαχαίρας

Ματιές στη Φύση...

Νομίζω ότι επιβάλλεται να ξαναδούμε κάποια θέμα­τα Φυσικής όχι μόνο με πιο αυστηρή ματιά, αλλά και με διά­θε­ση διαφορετικής σύγχρονης αποτύπωσης. Ο λόγος γι’ αυ­τή τη στάση μας είναι ότι αρκετά θέματα είτε ενδημούν στη δι­δα­σκαλία της Φυσικής ως εξαρχής παρανοήσεις (λά­θη, πα­ρα­λείψεις, κακές παρουσιάσεις, ασάφειες κ.λ.π.) και ανα­πα­ράγονται τροφοδοτώντας γενιές ανθρώπων, είτε πα­ρου­σιά­ζονται με ξεπερασμένο πια τρόπο από πανεπιστη­μια­κά βι­βλία ακόμη και παγκόσμιας εμβέλειας.

 

Οι παρανοήσεις για τις οποίες ο λόγος παραπάνω, δεν είναι απλά λαθάκια που βρίσκονται, έτσι κι αλλιώς, σε κάθε βι­βλίο Φυσικής. Είναι διαστρεβλώσεις εννοιών Φυσικής και Μα­θηματικών, επικίνδυνες ασάφειες και λάθη σχέ­σεων, δια­γραμμάτων και πειραματικών διατάξεων, που όχι μό­νο εντο­πίζονται σε αρκετά βιβλία Φυσικής διαφόρων επιπέ­δων εκπαί­δευσης, αλλά συνήθως πολλαπλασιάζονται και με­γε­θύ­νονται σε τέτοιο βαθμό κατά τη διαδρομή τους μέσα από αυτά τα βιβλία και τη διδασκαλία τους, ώστε να δη­μι­ουρ­γούνται δυσοίωνες προοπτικές.

 

Όσο για τις ξεπερασμένες έννοιες και ερμηνείες φαι­νο­μέ­νων που αναφέρθηκαν παραπάνω, εντοπίζονται σε ξε­πε­ρα­σμέ­νες θεωρίες που χρησιμοποιούνται ως ερμηνευ­τι­κά εργαλεία Κόσμου ακόμη και σήμερα, παρόλο που οι σύγ­χρονες ανακαλύψεις της Φυσικής απαιτούν την εγκα­τάλειψή τους.

Οι ξεπερασμένες λοιπόν αυτές ερμηνείες, όσο συντηρού­νται και αναπαράγονται με τις ευλογίες πανεπιστημιακών, θα κρα­τούν τη διδασκαλία της Φυσικής παγιδευμένη και τα δι­και­ώματα της νέας γενιάς Ανθρώπων μακριά από τη λάρ­νακα του Πολιτισμού που δικαιούνται.

 

Αν λοιπόν δεν ξαναδούμε ακόμη και τα πιο μικρά «πραγ­μα­τά­κια» της Φυσικής, η διδακτική δυναμική των καινού­ριων εκπαι­δευτικών θα καταναλώνεται σε παρωχημένες και πολ­λές φορές συλλογιστικά απαράδεκτες παρουσιάσεις...

 ...................

...................................................

 

 

Το σχολικό βιβλίο, θέματα του οποίου θίγονται στις αναρ­τήσεις μου, είναι το βιβλίο:

 

«Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου»

 

ΑΛΕΚΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ - ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΝΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΗΤΤΑ - ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΑΠΤΗ

έκδοση 2008

 

και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Η σειρά «Θέματα Φυσικής-παρανοήσεις και προτάσεις υπέρβασής τους» περιλαμβάνει προς το παρόν δύο βιβλία τα οποία καλύπτουν μέρος της ύλης της Φυσικής που διδάσκεται και εξετάζεται στις πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Ο πρώτος τόμος αφορά στις «Ταλαντώσεις» και ο δεύτερος αφορά στα «Κύματα»

Και οι δύο υπήρξαν αποτέλεσμα μιας μακράς και σκληρής προσπάθειας πολ­λών ετών. Από τη συγκεκριμένη, ωστόσο, συγγραφική προσπάθεια ουδέποτε εισέ­πρα­ξα την οποιαδήποτε αμοιβή.

Αν με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιήσετε τα συγκεκριμένα βιβλία μου, θερ­μή πα­ράκλησή μου θα ήταν να καταθέσετε για το κάθε βιβλίο όποιο ποσό εσείς κρί­νε­τε ότι αξίζει η αξιοποίησή του εκ μέρους σας στον Εθελοντικό Οργανισμό για παιδιά: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στους ακόλουθους λογαριασμούς:

 

ALPHA BANK: 144-00-2001-000011

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 116/296076-12

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5233-003309-251

 

Είναι αυτονόητο ότι από στη συγκεκριμένη κατάθεσή σας δε περιέρχεται ούτε ένα ελά­χιστο ποσό σε  μένα. Τα χρήματά σας αξιοποιούνται εξ’ ολοκλήρου από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Για να κατεβάσετε ένα βι­βλίο αρκεί να κάνετε click στην αντίστοιχη εικόνα.

Κάνοντας κλικ στην πα­ρα­πά­νω εικό­να μπο­ρεί­τε να κα­τε­βά­σε­τε το cd του Σταύρου Λέτη (αρχείο zip) που συ­νο­δεύει το βι­βλίο "Ταλαντώσεις" του Θρα­σύ­βου­λου Μα­χαί­ρα. Οδη­γός για τη δι­α­χεί­ρι­ση του cd εδώ.

Κάνοντας κλικ στην πα­ρα­πά­νω εικό­να μπορείτε να δείτε συλ­λογή προσομοιώσεων του Σταύρου Λέτη που υπο­στη­ρί­ζουν το βιβλίο "Κύματα" του Θρασύβουλου Μα­χαί­ρα.

Οι ομιλίες κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Κύματα»

Κάνοντας κλικ στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε συλλογή προσομοιώσεων του Σταύρου Λέτη που υποστηρίζουν το βιβλίο "Ταλαντώσεις" του Θρασύβου­λου Μαχαίρα.

Κάνοντας  κλικ στη φωτογραφία μπορείτε να πάτε στο κείμενο στο οποίο υπάρχουν οι σύνδεσμοι των εισηγήσεων των ομιλητών κατά την παρουσίαση του βιβλίου "Κύματα".

© 2015    Θρασύβουλος Μαχαίρας

Επικοινωνία (email):

thras.maheras@gmail.com